نمونه کارهای کارخانه کرمان احیا برچسب

Tire labels-Rubber labels-Transfer for tire-Transfer for rubber-Heat transfer label for tire and rubber-Transfer for rubber hose-Transfer for vbelts برچسب تاير برچسب رابر برچسب هاي حرارتي براي تاير و رابر عكس برگردان حرارتي براي تسمه پروانه عكس برگردانهاي حرارتي براي لوله هاي لاستيكي عكس برگردان براي تاير و رابر