عکس برگردان های لاستیکی مخصوص تسمه پروانه های وی شکل - نحوه عرضه:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نحوه عرضه:

برای تسمه پروانه های وی شکل این برچسب ها به طور کلی به صورت رولی عرضه می گردند البته در صورت سفارش مشتری برای لوله های کوتاه می توان آن را به صورت قطعه ای نیز عرضه نمود. در شکل قطعه ای در اندازه برچسب عرضه شده و در شکل رولی برچسب ها با عرض های 10، 20، 30 تا 100 میلیمتر و طول تا 200 متر بسته به تعداد و نیاز مشتری عرضه می شوند. برچسب ها بر روی فیلم شفاف 35 یا 50 میکرون بر مبنای کاربرد و به صورت تک رنگ یا چند رنگ قابل عرض می باشند.