عکس برگردان های لاستیکی مخصوص قطعات لاستیکی خام که در قالب یا اتوکلاو پخت می گردند - نحوه عرضه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نحوه عرضه:

برچسب های مخصوص قطعات لاستیکی  به دو صورت رولی و قطعه ای بسته به نیاز مشتری ارائه می گردند. در شکل قطعه ای هر برچسب در اندازه مورد نیاز و ماکزیمم تا اندازه چاپ 200 در 300 میلیمتر عرضه میگردد. در این روش برچسب های با عرض بزرگتر از 100 میلیمتر فاقد چسب پشت هستند.

در شکل رولی برچسب ها با عرض های 10، 20، 30 تا 100 میلیمتر و طول تا 200 متر بسته به تعداد مورد نیاز مشتری عرضه می شود (حداکثر اندازه چاپ 100 در 260 میلیمتر) و ما بین آن ها برای راحتی در استفاده پرفراژ می گردد. برچسب بر روی فیلم شفاف 35 یا 50 میکرون بر مبنای کاربرد و به صورت تک رنگ یا چند رنگ قابل عرضه می باشند.